Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met een plaatsingsvoorstel aangegaan door

Gardano B.V.
Ambachtweg 24
5731AG Mierlo

De opdrachtgever dient de aangegeven plaats te bepalen van positie van het te bouwen project bij start werkzaamheden. Opdrachtgever zal bij oplevering ter plaatse zijn om project op te leveren.

Bij plaatsing dient de grond (dak) vrij te zijn van wortels en andere obstakels. Bij opgebrachte grond zal Gardano B.V. geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van verzakkingen. Bij extra / onvoorziene werkzaamheden buiten deze offerte zullen de gedane werkzaamheden worden vergoed tegen € 50 Per uur excl. btw op basis van nacalculatie. De montageplaats moet vrij toegankelijk zijn en mag niet verder dan 25 meter van de losplaats liggen. Mocht de plaats niet vrij toegankelijk zijn betaald de opdrachtgever de extra kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan kabels en leidingen, afvoeren die eventueel op de plaats van plaatsing in de grond zitten of in de weg zitten. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door

  Naam bedrijf: Gardano B.V.

  Adres Kantoor: Ambachtweg 24
  Postcode: 5731 AG
  Vestigingsplaats: Mierlo

  KvK Nummer: 70864713, (hierna te noemen opdrachtnemer.)

 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien 1 of meerdere bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zouden blijken, op welke grond dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich reeds nu voor alsdan om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk-gelet op het doel en de verstrekking van deze overeenkomst- afwijken van de niet verbindende bepalingen.
 7. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en /of derden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn geldig die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Verplichting van opdrachtnemer

 

Opdrachtnemer verplicht zich het aangenomen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over
  a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen et cetera), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer,
  b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  c. elektriciteit en water.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of tijdig geschiedt.

Artikel 5. Extra onvoorziene kosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorzien kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan 3 maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
 3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van onvoorziene kosten.
 4. Opdrachtnemer stemt akkoord met de plaatsingsvoorwaarden, zie bijlage

Artikel 6. Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk vermeld incl. BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. 
 3. Het gemis van een schriftelijke opdracht zal opdrachtnemer zijn recht op betaling voor meerwerk niet ontnemen.

Artikel 8. Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
 3. Opdrachtgever zal bij de intrekking van de opdracht aan opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van één derde deel van de overeengekomen prijs, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om op grond van lid 2 de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen van opdrachtnemer over te nemen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag – uit welken hoofde dan ook – te verrekenen en/of op te schorten met bedragen die opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, aan opdrachtgever verschuldigd is.
 5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding op grond van artikel 13.

Artikel 9. Klaagtermijn en garantie

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst. 
 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering bij aangetekende brief en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 5. 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, of niet tijdig of volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is of geacht wordt te verstrekken.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen betrokken bij een door of namens opdrachtgever voorschreven leverancier, ongeacht of er sprake is functionele of generieke ongeschiktheid.
 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
 9. Iedere (rechts)vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, vervalt in ieder geval een jaar nadat de vordering is ontstaan, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden directe en/of gevolgschade van een opdrachtgever, hoe ook genaamd en uit welken hoofde dan ook, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt, verminderd met het door opdrachtnemer aan haar verzekeraar te betalen eigen risico.

Artikel 11. Betaling:

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de nota of terstond bij (op)levering. Indien de nota niet tijdig is voldaan, dan is opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 300 euro.
 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 12. Ontbinding

Opdrachtnemer is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij:

 1. in staat van faillissement geraakt
 2. surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
 3. zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor tot dat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings-)verplichting heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en herkenbaar als eigendom van opdrachtnemer op te slaan.

Informatie aanvragen

Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op!
Bel ons op +31 (0)6 27 09 12 53 of gebruik het contactformulier.

We proberen om binnen 5 werkdagen bij u terug te komen met een passende offerte